គណនី Business

ធនាគារផ្តល់ជូនដំណោះស្រាយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអ្នក និងព្រមទាំងផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ តាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទ នៅគ្រប់ទីកន្លែង

គណនី CHUM NUONH

ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកជាមួយធនាគារយើងខ្ញុំ ដោយ ទទួលបាននូវដំណោះស្រាយសមស្របសម្រាប់ការរីកចម្រើនអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក

គណនី PREMIER

ចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់សេវាកម្មធនាគារដែលស្ថិតក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក និងផ្សាភ្ជាប់ជាមួយការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ

គណនី PAYDAY

បង្កើនប្រាក់បៀវត្សរបស់លោកអ្នកតាមរយៈការទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ ជាមួយនឹងការរក្សាការសម្ងាត់ ។ រីករាយជាមួយអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនពីសេវាកម្មធនាគារឌីជីថល

គណនី KABOB

មកដល់ពេលឆាប់នេះៗ

គណនី PREFERRED

មកដល់ពេលឆាប់នេះៗ