គណនី Business

ធនាគារផ្តល់ជូនដំណោះស្រាយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអ្នក និងព្រមទាំងផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ តាមរយៈទូរស័ព្ទ នៅគ្រប់ទីកន្លែង

រក្សាការសម្ងាត់

ព័ត៌មានលោកអ្នកត្រូវបានរក្សាជាការសម្ងាត់ទាំងពីសាធារណៈជន និងបុគ្គលិកធនាគារ

ជ្រើសរើសលេខគណនី

ជ្រើសរើសយកលេខគណនីដែលលោកអ្នកពេញចិត្ត

ប្រតិបត្តិការបានតាមមធ្យោបាយច្រើនប្រភេទ

អាចធ្វើប្រតិបត្តិការតាមរយៈ ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណេត ទូរស័ព្ទចល័ត ម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ ដាក់ប្រាក់ និងដៃគូសហការ

ត្រូវការឯកសារតិច និងងាយស្រួល

ប្រើប្រាស់សេវាកម្មធនាគារ ដោយមានភាពងាយស្រួល និងឆាប់រហ័ស

អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ

 • អាចប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណ រៀល និងដុល្លារ
 • រៀបចំគម្រោងសម្រាប់តម្រូវការអាជីវកម្មនៅពេលអនាគត
 • រក្សាការសម្ងាត់
 • អាចទទួលបានឥណទានវិបារូបន៍តាមការស្នើរសុំ
 • អាចទទួលបានអត្រាការប្រាក់ដែលមានភាពប្រកួតប្រជែង និងត្រូវបានគណនាបង្គរប្រចាំថ្ងៃ
 • ទទួលបានសេវាកម្មដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីបុគ្គលិកផ្នែកទំនាក់ទំនង

លក្ខខណ្ឌស្នើសុំ

 • ជាក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជីស្របច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
 • មិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបុគ្គល ឬភាគីដែលស្ថិតក្នុងបញ្ជីឈ្មោះជាប់ទណ្ឌកម្ម

តម្រូវការឯកសារ

 • សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជី
  • លក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន
  • វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម
  • ប័ណ្ណពន្ធប៉ាតង់
  • អាជ្ញាបណ្ណប្រកបអាជីវកម្មចេញដោយអាជ្ញាធរឬក្រសួងពាក់ព័ន្ធ (ប្រសិនបើមាន)
  • សេចក្តីសម្រេចចិត្ត របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ឬនាយក (ប្រសិនបើមាន)
 • សម្រាប់សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមដែលបានចុះបញ្ជី
  • វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីប្រកបអាជីវកម្មដែលចេញដោយក្រសួងពាក់ព័ន្ធ
  • ប័ណ្ណពន្ធប៉ាតង់

ករណីប័ណ្ណពន្ធប៉ាតង់ផុតសុពលភាព ត្រូវផ្តល់ជូនធនាគារនូវប័ណ្ណពន្ធប៉ាតង់ឆ្នាំមុន និងបង្កាន់ដៃបង់ប័ណ្ណពន្ធប៉ាតង់ឆ្នាំថ្មី