គណនីក្រុមហ៊ុន

ធនាគារផ្តល់ជូនដំណោះស្រាយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអ្នក និងព្រមទាំងផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ តាមរយៈទូរស័ព្ទ នៅគ្រប់ទីកន្លែង

គណនីក្រុមហ៊ុន

ស្វែងយល់បន្ថែម
គណនីអាជីវកម្ម

ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកជាមួយធនាគារយើងខ្ញុំ ដោយ ទទួលបាននូវដំណោះស្រាយសមស្របសម្រាប់ការរីកចម្រើនអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក

គណនីអាជីវកម្ម

ស្វែងយល់បន្ថែម
គណនី Premier

ចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់សេវាកម្មធនាគារដែលស្ថិតក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក និងផ្សាភ្ជាប់ជាមួយការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ

គណនីប្រាក់ខែ

បង្កើនប្រាក់បៀវត្សរបស់លោកអ្នកតាមរយៈការទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ ជាមួយនឹងការរក្សាការសម្ងាត់ ។ រីករាយជាមួយអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនពីសេវាកម្មធនាគារឌីជីថល

គណនីប្រាក់ខែ

ស្វែងយល់បន្ថែម
គណនី Lite

មកដល់ពេលឆាប់នេះៗ

គណនី Preferred

មកដល់ពេលឆាប់នេះៗ