គណនីប្រាក់ខែ

ជាប្រភេទគណនីសន្សំ ដែលទទួលបានការប្រាក់ សម្រាប់ប្រាក់ខែ រួមជាមួយសេវាកម្មធនាគារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណេត ទូរស័ព្ទចល័ត និងការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនដក និងដាក់ប្រាក់ ព្រមទាំងដៃគូសហការ ដោយមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់កាត

អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់

ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់សម្រាប់គណនីប្រាក់ខែ

រក្សាការសម្ងាត់

ព័ត៌មានលោកអ្នកត្រូវបានរក្សាជាការសម្ងាត់ទាំងពីសាធារណៈជន និងបុគ្គលិកធនាគារ

ងាយស្រួលក្នុងការបើកគណនី

ការបើកគណនីមិនតម្រូវឲ្យមកធនាគារ

ប្រតិបត្តិការបានតាមមធ្យោបាយច្រើនប្រភេទ

អាចធ្វើប្រតិបត្តិការតាមរយៈ ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណេត ទូរស័ព្ទចល័ត ម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ ដាក់ប្រាក់ និងដៃគូសហការ

អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ

 • សេវាកម្មផ្តល់ជូនដោយមិនតម្រូវឲ្យមានការតម្កល់ប្រាក់អប្បបរមា និងគ្មានការគិតថ្លៃសេវាបន្ថែម
 • មិនតម្រូវឲ្យមានសមតុល្យអប្បបរមារក្សាក្នុងគណនី
 • ប្រតិបត្តិការដកប្រាក់ដោយមិនប្រើកាត ជាមួយប្រព័ន្ធឌីជីថល តាមបណ្តាបណ្តាញដាក់ប្រាក់ និងដកប្រាក់

លក្ខខណ្ឌស្នើសុំ

 • សម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជា
  • ត្រូវមានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំឡើងទៅ
 • សម្រាប់ជនបរទេស
  • ត្រូវមានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំឡើងទៅ
  • មានទីកន្លែងកំណើត ឬសញ្ញាតិដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីប្រទេសដែលជាប់ទណ្ឌកម្ម
  • ស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងបំពេញការងារ

តម្រូវការឯកសារ

 • ជាបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនដែលប្រើប្រាស់សេវាកម្មប្រាក់ខែជាមួយធនាគារ CMCB